Inneboendekontrakt – yresvärdens och hyresgästens ansvarsområden

Vad är ett inneboendekontrakt?

Ett inneboendekontrakt är ett kontrakt mellan hyresvärd och hyresgäst där reglerna för hyresförhållandet fastställs. Avtalet kan vara skriftligt, muntligt eller underförstått, men det är alltid bäst att ha ett skriftligt avtal så att båda parter vet vad de går med på.

Kontraktet bör innehålla följande:

– hyresvärdens och inneboendes namn.

– fastighetens adress.

– datum då hyresförhållandet börjar och slutar.

– hyresbeloppet och hur ofta det ska betalas.

– eventuella regler eller begränsningar för användningen av fastigheten, t.ex. rökförbud eller förbud mot husdjur.

– vilken typ av reparations- och underhållsansvar varje part har för fastigheten.

Varför är är det viktigt att ha ett inneboendekontrakt?

Ett hyresavtal är viktigt eftersom det fastställer både hyresvärdens och hyresgästens rättigheter och skyldigheter. Det kan bidra till att förebygga missförstånd och oenigheter senare.

Om det inte finns något skriftligt hyresavtal har hyresvärden och hyresgästen fortfarande vissa rättigheter och skyldigheter enligt lagen, men dessa kan vara följande andra eller ytterligare rättigheter och skyldigheter än de som anges i ett skriftligt avtal.

Vad är hyresvärdens ansvar?

Hyresvärden är ansvarig för att hålla fastigheten i gott skick och lämplig för mänsklig vistelse. Detta inbegriper reparation och underhåll:

– fastighetens struktur, t.ex. väggar, tak, golv och dörrar

– tjänster som vatten, el och gas

– sanitära anläggningar, t.ex. toaletter, badkar och handfat

– uppvärmning och ventilation.

Hyresvärden är också ansvarig för att fastigheten uppfyller hälso- och säkerhetsbestämmelserna.

Vad är den innenoendes ansvar?

Den inneboende är ansvarig för att hålla att hålla fastigheten ren och snygg och att inte skada fastigheten. Hen är också ansvarig för att betala hyran i tid och för att följa de regler som anges i hyresavtalet.

Kan villkoren i inneboendekontraktet ändras?

Villkoren i ett hyresavtal kan endast ändras om både hyresvärden och hyresgästen samtycker till ändringarna. Om avtalet om inkvartering är tidsbegränsat, till exempel sex månader eller ett år, kan avtalsvillkoren inte ändras under denna tid, om inte båda parter samtycker till ändringarna.

Om hyresavtalet inte är tidsbegränsat kan endera parten säga upp den andra parten för att ändra avtalsvillkoren eller avsluta hyresförhållandet.

Om du ska ha en inneboende

Ska du hyra ut ett rum eller liknande i din bostad och ska skriva ett inneboendekontrakt så finns det vissa saker du bor veta om. Bland annat måste din hyresvärd godkänna hyresavtalet. Han eller hon kan också behöva skriva under det, beroende på vilken typ av hyresavtal det rör sig om.

Det är viktigt att du själv bor i bostaden eftersom att det annars blir en fråga om andrahandsuthyrning. Vilket är något som din hyresvärd måste godkänna.

Att säga upp ett inneboendeavtal

Både hyresvärden och hyresgästen kan säga upp ett hyresavtal som inte är tidsbegränsat. Uppsägningstiden beror på typen av hyresavtal, men är vanligtvis en månad om du har rollen som hyresvärd eller tre månader om du är inneboende. Om hyresavtalet är tidsbegränsat kan det inte sägas upp före utgången av den fasta löptiden, om inte båda parter kommer överens om detta.

Det finns vissa skäl till att ett hyresförhållande kan avslutas i förtid, t.ex. om hyresgästen eller hyresgästen har en hyresgäst:

– inte betalar hyran

– orsakar skador på fastigheten

– är störande eller besvärlig för andra hyresgäster eller grannar

– använder fastigheten för olagliga ändamål