Hyreskontrakt engelska – Gratis mall

Ett hyresavtal är ett juridiskt bindande avtal mellan en hyresvärd och en hyresgäst. I kontraktet anges varje parts rättigheter och skyldigheter, bland annat hur länge hyresgästen kan bo i hyreslägenheten, hur mycket hyra som ska betalas och vilka bekvämligheter som ingår i hyran. Hyresavtal kan vara antingen tidsbegränsade eller periodiska och kan vara skriftlig eller muntlig.

Hyresavtal beviljad vanligtvis för en fast period på sex eller tolv månader. Vid slutet av den fasta perioden kan hyresgästen antingen förnya hyresavtalet för ytterligare en fast period eller omvandla det till ett periodiskt hyresavtal. Periodiska hyresavtal fortsätter på obestämd tid tills antingen hyresvärden eller hyresgästen säger upp avtalet.

Ett tidsbegränsat hyresavtal kan endast sägas upp i förtid om både hyresvärden och hyresgästen är överens om det, eller om det finns en brytningsklausul i avtalet som tillåter en förtida uppsägning. Om inget av dessa gäller är hyresgästen skyldig att betala hyra för hela den tidsbestämda hyrestiden, även om han eller hon flyttar ut innan hyrestiden löper ut. Uppsägningstiden är vanligtvis en eller två månader.

När ett hyresförhållande upphör är hyresgästen skyldig att återlämna fastigheten till hyresvärden i samma skick som den var vid hyresförhållandets början, med undantag för normalt slitage. Hyresgästen kan också bli skadeståndsskyldig om han eller hon har orsakat skador på fastigheten.

Läs mer: Gratis hyreskontrakt på Svenska

Det är viktigt att läsa och förstå ett hyresavtal innan man skriver under det. Om det är något du inte förstår bör du söka juridisk rådgivning innan du skriver under. När du har undertecknat ett hyresavtal är du juridiskt bunden av dess villkor.

Hyreskontrakt på engelska

Ett hyreskontrakt kan vara på både svenska och engelska. Engelska kan behövas om hyresgästen inte talar svenska eller liknande. Om du är osäker på översättningen rekommenderas det att du söker juridisk rådgivning. I kontraktet ska det stå hur länge hyresavtalet gäller och om det kan förnyas. Det ska också ange hyran och eventuella andra avgifter, till exempel för allmännyttiga tjänster. I kontraktet kan det också stå vilka möbler, om några, som ingår i hyran.

Du bör få en kopia av det undertecknade kontraktet. Både du och din hyresvärd bör behålla kopior av kontraktet. Det är viktigt att du förstår villkoren i ditt hyresavtal innan du skriver under det. Om det är något som du inte förstår, be hyresvärden eller mäklaren förklara det eller ta juridisk hjälp. När du har undertecknat ett hyresavtal är du juridiskt bunden av villkoren i avtalet.

Hyreskontrakt mall engelska

Här kan du ladda ner vår mall av ett hyreskontrakt på engelska. Mallen är i PDF-format och du behöver en PDF-läsare för att öppna den.

Mallen gäller en tidsbegränsad hyresrätt på sex månader. Om du vill ha en kortare eller längre hyresperiod kan du ändra perioden i kontraktet. Kontraktet kan förnyas efter det att den fasta perioden har löpt ut, om inte någon av parterna meddelar att de inte vill förnya det.

Du ska fylla i båda parters namn och kontaktuppgifter samt adressen till den bostad som hyrs ut. Du bör också ange hur länge hyresavtalet gäller och hur mycket hyra som ska betalas. Om det finns några andra avgifter, till exempel för allmännyttiga tjänster, bör även dessa anges i kontraktet.